Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bozók - BzovíkSzlovákiaFelvidékHont történelmi vármegye - erődített kolostor, vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Bozók, erődített kolostor - vár

Zólyom városától 30 km-re délre, Korpona közelében fekszik Bozók (Bzovík) falu. A község D-i végében, dombon emelkednek Bozók várának falai.

Bozókon 1124-31 között Szt. László király sógora, Hont-Pázmány nb. Lampert ispán nejével, Zsófiával és fiával, Miklóssal együtt bencés monostort alapított Szt. István király tiszteletére. 1135-ben II. Béla király összeíratta a monostor javait és népeit. 1180-1181-ben a monostort a premontrei kanonokok kapták meg.

A prépostság a franciaországi Riéval vagy a morvaországi Gradec monostorának filiája volt. IV. Béla király a monostor népei feletti bíráskodást az országbíró vagy a prépost kizárólagos hatáskörébe utalta. A bozóki prépostság ettől fogva évszázadokon át fontos helyet foglalt el a vármegye történetében, de talán legemlékezetesebb az a pereskedése, amelyet olykor véres viszályokkal Korpona város ellen folytatott némely birtokrészekért. 1351-ben ily viszálykodás alkalmával ölte meg Róbert apátot s két szolgáját Dobrakutyai Lőkös.

Csak a következő században, 1431-ben, békéltek meg az ellenfelek, de Bozókra mégsem virradtak békés napok, mert 1433-ben a husziták pusztításai dúlták fel a községet. Az Albert király halálát követő zavarokból szintén kivette a részét, amint ezt Pál prépost panaszából látjuk, aki Palásti Bertók és László korponai várnagyokat bevádolta, hogy a prépostságot 1444-ben kirabolták, és épületeit feldúlták.

1446-ban ugyanezért emelt vádat Gyulafi György korponai kapitány ellen is. A mohácsi vész után bekövetkezett viszályok idején, 1530-ban, Balassa Zsigmond a hajdúival elfoglalta a bozóki kolostort, a szerzetesek egy részét megölette, a többieket futásra kényszerítette. Az elűzött premontreiek levéltárukkal együtt a garamszentbenedeki bencésekhez menekültek. Miután Balassa Zsigmond e birtokot elfoglalta, a rendházat erőddé alakíttatta át és abban hajdúkat helyezett el. Még tartottak az építkezések, mikor a törökök Bozókig jutottak és megpróbálkoztak az ostrommal is, szerencsére sikertelenül. Az erődítési munkálatok befejezésének idejét mutatja a kapu melletti őrszoba kandallójába vésett évszám: 1546.

Balassa Zsigmondot a várból 1547-ben öccse, a János-párti Balassa Menyhért kiűzte ugyan, de csak rövid időre, mert I. Ferdinánd király visszahódította azt híve, Zsigmond számára. Bozók várát és az ahhoz tartozó földeket Balassa Zsigmond a nejére, Fánchy Borbálára, ő viszont 1562-ben rokonára, Dennai Fánchy Györgyre hagyta, azzal a kikötéssel azonban, hogy ha a király a jószágot visszavenné, köteles a várfalak építésére fordított összeget, hétezer forintot, visszatéríteni.

Az 1567. évi XXXI. törvénycikk egyéb elfoglalt egyházi javak között a premontreieket is visszahelyezte régi birtokukba, de a törvény a zavaros időkben csak írott malaszt maradt és a premontreiek sohasem költözhettek többé ősi fészkükbe. A Fánchyak közel egy évszázadon át maradtak Bozók birtokában és előkelő szerepet játszottak Hont vármegye közéletében, nagyban emelve Bozók jelentőségét is.

1599-től 1646-ig számos alkalommal itt tartotta közgyűléseit Hont vármegye. Később, a Fánchyak után, zálog révén részük volt a bozóki birtokban még a Szelényi, Bori és Balog családoknak is. 1678-ban Thököly Imre egyik tábornoka, gróf Balassa Imre bevette Bozók várát, lefejeztette az udvarbírót és Móra István várnagyot, végül pedig felgyújtatta a várkastélyt. Thököly bukása után Bozók vára Szelepcsényi György érsek birtokába jutott, aki azután perrel és zálogváltással az egész bozóki uradalmat az egyház számára megszerezte.

A leégett vár felújításához és felszereléséhez az országgyűlés adott segítséget a prímásnak. A jezsuiták pártfogójuk, Kolonics érsek segítségével 1693-ban keresztülvitték, hogy az uradalom fele őket illesse meg, és a jövedelem a legújabb korig a nagyszombati papnevelő és a budai egyetemi könyvnyomda, mint a jezsuiták örököse között oszlott meg, mígnem Scitovszky prímás az utóbbi részt megvásárolta az esztergomi papnevelő számára.

A hajdani várkastélyt a 20. század elején uradalmi cselédlakásul használták. A várkápolna régi díszítményeinek ekkor már nyoma sem volt, mert belsejét a Fánchyak korában az ágostai szertartású istentisztelet számára átalakították. A nagyteremben ekkortájt az alapító és neje képzeletbeli, s az utolsó tulajdonosok: Fánchy Pál és Szidónia olajfestményei díszítették a falakat. A templom és az annak É-i oldalán épült 15. századi konventház a második világháború végén teljesen elpusztult.

Az egész várat széles vizesárok fogja körül, a kapuhoz fahíd vezet. A vár falai minden oldalon kb. 85 méternyi négyszöget zárnak körül, a falak sarkait hatalmas tornyok erősítik. A falon belül emeletes, de viszonylag alacsony épületek romja áll. Az egyik épületszárny közepéből hajdan kimagasló őrtoronyból már csak falcsonkok láthatók.

Források:

Varjú Elemér: Magyar várak. Bp. 1933. 22.
Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye. Bp. 1906. 32-33, 293.
F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Bp. 2000. 15.

/Karczag Ákos/

Jelenkor:

Bozók várának a környezete az elmúlt másfél évtizedben sokat változott. Elsőként a vizesárok vonalából vágták ki a fákat és a bokrokat, jól áttekinthetővé téve azt. Voltak korábban hírek, hogy magántulajdonba került és szállodának lesz kialakítva. Az ÉNY-i bástyában ennek az elképzelésnek helyt adó munkálatok eredményei is tapasztalhatóak voltak.

A korábbi bizonytalanságot követően 2010-óta a bozóki vár tulajdonosa a település önkormányzata. A pár éve zajló "Emberek és Kastélyok" országos projekten keresztül, a szakemberek irányítása mellett, itt is helyi munkanélküliek vesznek részt a munkálatok elvégzésében és a vár környezetének rendben tartásában.

2011 óta folyamatosan követjük a felújítás és részleges helyreállítás munkálatait. 2014-ben és 2017-ben is régészeti tevékenység nyomaival találkoztunk a kolostor központi részének tisztítása és feltárása mellett. A feltárás és a falak konzerválása ezt követő években is folytatódott. 2023-ban megtörtént a várkút kitisztítása és rekonstruálása, illetve jól haladtak a kolostor-udvart övező épületek falmaradványainak állagmegóvási munkálatai is.

A vár az elmúlt időkben történt látogatásaink idejében szabadon bejárható volt, bár hallottunk róla, hogy a kapu néha zárva volt. A fokozatosan újjáéledő vár körül, pihenőpadok, információs táblák  és fahidak építésével tanösvényt alakítottak ki. A községben egész évben számos kulturális és társadalmi rendezvényt tartanak. A vár és környezete, visszatérő helyszíne nyaranta pár napra, a  Szlovák Alternatív zenei fesztiválnak.

/Keserű László/

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 48° 18.907 (48.315117)
K 19° 5.392 (19.089870)

Információk:  Bozók vára jól látható bármely a településre bevezető útról. A várhoz vezető út jelezve van, melyen egészen a bejárat előtti részen kialakított kis parkolóig tudunk autóval eljutni.

A korábbi bizonytalanságot követően a bozóki vár tulajdonosa a település önkormányzata. A fokozatosan újjáéledő vár körül, pihenőpadok, információs táblák és fahidak építésével tanösvényt alakítottak ki.

Csábrág várának megtekintésével tervezve, kellemes egynapos családi program.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció