Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Lednic - LednicaSzlovákiaFelvidékTrencsén vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép

TÖRTÉNETE: 


1259 – 1262 – Valószínüleg ebben az idöszakban építette fel Lednic várát a környék birtokosa, a Csák nemzetséghez tartozó Márk ispán. 

1296 után – A trencséni vár birtokában hatalmas tartományt épített ki Márk ispán unokaöccse, Csák III. Máté oligarcha. Bár a váruradalom eredetileg Márk fiainak birtoka volt, de mivel ök az Itáliából érkezett Anjou Károly Róbert királyt támogatták, míg Máté nagyúr a cseh Vencel táborát erösítette, ezért a tartományúr katonáival elfoglalta a rokonai erödítményét. 

1310 aug.20 – Egykorú forrás szerint Csák Máté lednici várnagyát Ládi Pálnak hívták. 

1321 márc. 19 – Csák Máté tartományúr halála után rövidesen elfoglalták várait Károly Róbert király csapatai. Lednic is visszakerült az uralkodó birtokába. 

1336 – Lackfi István lovászmester, mint honorbirtokos lednici várnagyaként Csokodej Pétert említették meg az egykorú okiratok. 

1341 szept. 27 – „Öri” Orros Miklós a lednici királyi várnagy. 

1347 – Nagy Lajos király a lednici váruradalmat Paksi Olivér tárnokmesternek adta cserében annak Zágráb vármegyei sztupnicai birtokáért. 

1392 elött – Közelebbröl ismeretlen idopontban Paksi Olivér tárnokmester {+ 1360} utódai egy Henk nevü cseh foúrnak zálogosították el a lednici uradalmat. 

1392 – Visszakerült királyi kezelésbe. 

1403 körül – Luxemburgi Zsigmond király a birtokot zálogba adta 3 ezer schock prágai garasért a morva Cornicz-i Bieliknek. Az ö utódai 1475-ig birtokolták. 

1432 nov. 20 körül – Az országba törö cseh husziták elfoglalták Lednic és Oroszlánkö várait, majd felprédálták Privigye városát. Rövidesen azonban a vesztes illavai csata után kiszorultak az országból. 

1444 – Lednic urai ebben az idöben a cseh huszita zsoldosvezér, Jan Giskra pártján álltak. A vármegye nagyhatalmú zálogbirtokosával, Cillei Ulrik ispánnal együtt a gyermek V. László uralmát támogatták. A lednici birtokhoz ekkoriban 30 jobbágyfalu tartozott. 

1454 – Hunyadi János volt kormányzó 13 ezer aranyforintért kiváltott Cillei Ulriktól több várat is a vármegyében. A továbbiakban Trencsén, Szucsa, Oroszlánkö és Illava a Hunyadi jószágok közé tartozott, így az egész vármegye János vajda hatalmába került. Valószínüleg meghódoltak elötte a lednici birtokosok is. 

Bielek lovag halála után Lednicet Podmaniczky Balázs örökölte meg, ugyanis a felesége a lovag Dorottya nevü leánya volt. 

XVI. század közepe – Ekkoriban a birtokosai Balázs úr unokái János és Rafael voltak. 

1526 aug. 29 – A törökkel vívott vesztes mohácsi csatában elpusztult II. Lajos király és serege nagy része. Rövidesen a köznemesek Szapolyai János erdélyi vajdát választották meg magyar királynak, míg a fonemesek szük csoportja Habsburg Ferdinánd osztrák föherceget. 

-- Podmaniczky János és Rafael – Vágbeszterce, Lednic és Hricsó urai ezután harcban álltak a vármegyét megszálló Habsburg zsoldosokkal. 

A két nemes úr nagy sereget tartott fegyverben, amivel messzi környék félelmetes útonállóivá váltak. A rablólovagok kifosztották a Vág völgyében utazó kereskedöket, megtámadták más birtokosok jobbágyfalvait, söt még a közeli Morvaországba is átcsaptak. Mivel övék volt a dunántúli Palota vára is, ha már veszélyben érezték magukat a Felvidéken, elmenekültek oda, söt a Bakony rengetegében felépítettek egy újabb rablóvárat, Bakonyújvárt. 

1534 – {vagy 1541?} -- A Podmaniczky fivérek meghódoltak Ferdinánd királynak, aki megbocsátotta eddigi büneiket. 

1545 – A nagyszombati országgyülés felmentette a két testvért a hütlenség vétke alól, de a somogyi Ordó, és a nyitrai Szerdahely rablóvárát le kellett bontatniuk. 

1546 – Bakonyújvárt a királyi csapatok elfoglalták és lerombolták. 

1558 feb. -- {vagy 1559?} -- Mivel Podmaniczky Rafael is utód nélkül halt meg, így minden birtokuk királyi kézbe került vissza. Az uralkodó még ebben az évben Lednicet kedvelt hadvezérének, Telekessy Imrének adományozta oda. 

1560 máj. 30 – Ezen a napon elhunyt Telekessy Imre kassai fökapitány. Vagyonát – köztük Lednic uradalmát is – fia, István örökölte meg. 

1584 – Telekessy István feleségül vette a Szigetvárnál hösi halált halt Zrínyi Miklós leányát, Magdolnát. István úr halála után fiúgyermeke Mihály birtokába került a váruradalom. 

-- Telekessy Mihály rablóbarlanggá züllesztette le a lednici várat. A kifosztottak és bántalmazottak panaszai eljutottak Habsburg Mátyás föherceg udvarába is. Az útonálló nemes urat bíróság elé idézték, de ott nem jelent meg. Viszont odáig merészkedett vakmeröségében, hogy Thurzó György gróf nagybiccsei várkastélyába is behatolt. Itt azonban elfogták, és börtönbe vetették. Rövidesen Pozsonyba szállították, ahol 1601-ben bírósági ítélet alapján lefejezték. -- Más forrás szerint viszont a kivégzés Nagybiccsén történt meg. 

1601 – A lednici váruradalmat 104 ezer aranyért Dobó Ferenc fönemes vásárolta meg. 

1602 – Elhunyt Dobó Ferenc barsi föispán, Sárospatak, Léva és Lednic birtokosa. Ez utóbbi uradalmat rövid ideig a Balassa majd Forgách famíliák tulajdonában volt, majd örökség útján Lórántffy Mihály szerezte meg. 

1616 – Mivel I. Rákóczi György feleségül vette Lórántffy Mihály leányát, Zsuzsannát, hozományként megszerezte a lednici várbirtokot is. 

1630 – Lednicen járt a Rákóczi család vendégeként Amos Comenius, a nagy tanító. 

1648 – I. Rákóczi György halála után fia örökölte meg a Fehér-Kárpátok hegyei között megbújó kicsiny várat, és a hozzátartozó jobbágyfalvakat. 

1703 – 1711 – II. Rákóczi Ferenc, a „nagyságos fejedelem” szabadságharcában nem játszott fontosabb szerepet a félreesö kicsiny hegyi vár. Míg a kuruc lovasság rövidebb-hosszabb ideig blokád alatt tartotta a vármegye legerosebb várát, Trencsént, addig a csekély harcértékü Lednicet elfoglalták a felkelök. 

1708 aug. – Miután a kurucok elvesztették a trencséni csatát, kénytelenek voltak kivonulni a felsö-magyarországi vármegyékbol. Lednic várát harc nélkül megszállták a császári zsoldosok, akik a falakat löporral felrobbantották, nehogy a felkelö kurucok támaszpontként ismét felhasználhassák. 

-- Más adat szerint csak 1710-ben Heister császári generális parancsára rombolták le az erösséget. 

-- Lednic vára azóta pusztuló rom. 


Leírása: 


Lednic {Lednica} falu végén, a házak fölé magasodva pillanthatjuk meg a Fehér Kárpátok hegységéhez tartozó, hihetetlenül meredek sziklák 590 méter magas oldalához épített várromot. Az alsóvár bejáratát, egy kisebb várudvart övezö barbakán védelmezte. Középen egy hatalmas sziklát pillanthatunk meg. A napjainkra teljesen restaurált kaputorony szük bejáratán csak gyalog juthatunk be, tehát a középkori lakók a lovaikat a várudvar istállójában helyezhették el. A vastag falak védelmében modern vaslépcsön jutunk fel a sziklába vésett alagúthoz. Ezen áthaladva a sziklafal másik oldalán megérkezünk a felsövár épülettömbjéhez. Itt a középkor folyamán a tetök és boltozatok közvetlenül a sziklafalhoz támaszkodtak. Az épületek nagy részét lerombolta a gyöztes császári katonaság robbantása, de néhol még így is több emeletnyi magasságig állnak a köfalak. Lednic várának négyszögletes felsö vára 50 x 20 métert fog közre. Balra a lakótorony romjai láthatók A középkori várból 80, sziklába vésett lépcsofokon át, juthatunk fel a sziklacsúcson létesített megfigyelöhelyhez. Innen körbetekintve csodálatos kilátás nyílik a Fehér-Kárpátokra, és messzebb, egészen a Vág völgyéig. 


2004-ben alakult egy társaság a Fehér-Kárpátok egyik sziklagerincén romladozó Lednic várának megmentésére. Célkitűzésük között szerepel a középkori műemlék területének megtisztítása az elburjánzott növényzettől, majd a meginduló helyreállításokban való segítségnyújtás. Az elmúlt időszakban több alkalommal is tevékenyen részt vállaltak a vármentő napok alkalmával, hogy ismét a környék egyik legvonzóbb kirándulóhelyévé válhasson a lednici vár. 

Forrás:

CsorbaMarosiFiron: Vártúrák kalauza III.{1983} 168. old. 

Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra I. {1996} 48. 51. old. 

Burgen und Schlösser Slowakei {1990} 117. old. 

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301—1457 I. {1996} 356. 357. old. 

Révai Nagy Lexikona XII. {1915 reprint 1995} 572. old. 

Ludovit Janota: Slovensky hrady II. {1935 reprint 1996} 80. 86. old. 

Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia a Zsigmondkorban {1387 – 1437} 129. old. 

Fügedi Erik: Vár és társadalom a XIII. – XIV. századi M… {1977} 160. 161. old. 

Szombathy Viktor: Szlovákiai utazások {1980} 82. old. 

Szabóky Zsolt: A Kárpátmedence várai {1996} 80. 81. old. 

Kristó Gyula: Korai magyar történeti lexikon {1994} 400. old. 

Legeza László – Szacsvay Péter: Felvidéki utakon 2. {1995} 153. kép 

Csorba Csaba: Legendás váraink {1999} 176. 178. old. 

Konig Frigyes: Várak és erödítmények a Kárpátmedencében {2001} 422. kép 

AB ART kiadó: Hrady a známky na Slovensku {2002} 66. 68. old. 

GPS: É 49° 6.626 (49.110439)
K 18° 12.669 (18.211157)
Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról